headbanner

ใบรับรอง

สวัสดี มาปรึกษาผลิตภัณฑ์ของเรา !

หนังสือรับรองการยื่นคำขอสัมผัสอาหารและปฏิบัติตามระเบียบ (EC) เลขที่ 1935/2004 ของรัฐสภายุโรปและสภาแห่งสหภาพยุโรป ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2547